Mr Ryotaro Ohtake

Chủ Tịch Ban Giám Đốc
Xem thông tin

Mr SHIMABUKURO YOSHIHIKO

Thành viên Ban Giám Đốc
Xem thông tin

Mr Kakazu Shogo

Tổng Giám Đốc
Xem thông tin

Ms. Phạm Thị Thoa

Thành Viên Ban Giám Đốc
Xem thông tin

Mr. Lê Minh Đức

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Xem thông tin

Mr. Lê Quốc Duy

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Xem thông tin

Mr. Nguyễn Minh Dương

Thành Viên Ban Giám Sát
Xem thông tin

Ms. Bùi Thị Ngà

Thành Viên Ban Giám Sát
Xem thông tin