Ms. Phạm Thị Thoa

Thành Viên Ban Giám Đốc
Xem thông tin
Trình độ học vấn

Vị trí
Tổ chức
Thời gian bổ nhiệm
Thành Viên Ban Giám Đốc
2019
Thời gian
Quá trình công tác
2019