Mr Ryotaro Ohtake

Chủ Tịch Ban Giám Đốc
Xem thông tin
Trình độ học vấn

Cử Nhân Kinh Tế

Vị trí
Tổ chức
Thời gian bổ nhiệm
Tổng Giám Đốc
Công Ty All Corporation Inc
2010
Tổng Giám Đốc
Công Ty DAITOMI Inc
2011
Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT)
2014
Chủ Tịch Ban Giám Đốc
Công Ty Cổ Phần PGT Holdings (PGT)
2020
Thời gian
Quá trình công tác
2010
Tổng Giám Đốc tại Công Ty ALL CORPORATION Inc
2011
Tổng Giám Đốc tại Công Ty DAITOMI Inc
2014
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị tại Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT)
2020
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị tại Công Ty Cổ Phần PGT Holdings (PGT)