Mr. Nguyễn Minh Dương

Thành Viên Ban Giám Sát
Xem thông tin
Trình độ học vấn

Cử nhân Kế toán – Kiểm toán

Vị trí
Tổ chức
Thời gian bổ nhiệm
Thành Viên Ban Giám Sát
Công ty PGT Holdings
2019
Thời gian
Quá trình công tác
01/2003 -08/2005
Kế toán trưởng - Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười
9/2005 – 10/2008
Kế toán tổng hợp - Liên hiệp HTX TM TP. HCM (Sài gòn Coop)
11/2008– 12/2009
Kế toán tổng hợp - Cty Cao su Hoa Sen vàng
01/2011- 09/2011
Kế toán trưởng. - Công ty TNHH Tư vấn Ánh Sáng
9/2011 -03/2017
Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp phụ trách Kế toán – CN Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Quản lý nợ và KTTS – NHTMCP Quân Đội (MBAMC)
04/2017– 01/2018
Phó phòng xử lý nợ – CN Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Quản lý nợ và KTTS – NHTMCP Quân Đội (MBAMC)
02/2018– 09/2018
Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp – CN Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Quản lý nợ và KTTS – NHTMCP Quân Đội (MBAMC)
10/2018-2019
Phó phòng Kinh Doanh và Khai Thác Tài sản – CN Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Quản lý nợ và KTTS – NHTMCP Quân Đội (MBAMC)
2019
Thành Viên Ban Giám Sát - Công ty PGT Holdings