PGT Holdings giúp công ty của bạn IPO trên sàn Nasdaq một cách hiệu quả nhất

Với kinh nghiệm từ nhiều khách hàng đến từ thị trường Mỹ.

Dịch vụ IPO Nasdaq

NASDAQ, nguyên văn là National Association of Securities Dealers Automated Quotation System là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn thứ hai tại Hoa Kỳ hiện nay, chỉ sau NYSE. Với khoảng 3.200 giao dịch hàng ngày tại sàn, NASDAQ hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

 Ngày đăng:  23/08/2021

Điều kiện để được niêm yết trên NASDAQ:

Yêu cầu Vốn chủ sở hữu Tiêu chuẩn Giá trị thị trường của Chứng khoán niêm yết Tiêu chuẩn Thu nhập ròng Tiêu chuẩn
Vốn chủ sở hữu cổ phần 116.975.000.000 VND 93.580.000.000 VND 93.580.000.000 VND
Giá trị thị trường của Cổ phiếu được nắm giữ công khai không hạn chế  350.925.000.000 VND 350.925.000.000 VND 116.975.000.000 VND
Lịch sử hoạt động 2 năm --- ---
Giá trị thị trường trừ Chứng khoán niêm yết --- 1.169.750.000.000 VND ---
Thu nhập ròng từ Hoạt động liên tục trong năm tài chính gần nhất hoặc trong hai trong ba năm tài chính gần nhất --- --- 17.546.250.000 VND
Số lượt chia sẻ công khai không hạn chế  23.395.000.000 VND 23.395.000.000 VND 23.395.000.000 VND
Cổ đông Lô tròn không hạn chế **  300 300 300

Exchange rate: $1 ~ 23.395 VND (15/08/2022)