Thông tin tổng quan
Số lượng
2
Ngày hết hạn:
31/05/2022
Mức lương:
thỏa thuận
Nơi làm việc::
144-146-148 Lê Lai, Bến Thành. Quận 1. Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng tuyển

Trợ Lý Giám Đốc Tiếng Nhật

Ngày đăng: 24/02/2022

- Phiên dịch cho Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, làm việc với cơ quan nhà nước.
- Dịch, soạn thảo văn bản, tài liệu, trình ký phê duyệt.
- Tham gia lập kế hoạch, tổ chức họp Đại hội cổ đông.
- Truyền đạt chỉ thị của Tổng Giám đốc cho các phòng ban. Triển khai chỉ đạo, theo dõi và báo cáo kết quả cho Tổng Giám đốc.
- Tiếp nhận, đăng ký lịch làm việc của Tổng Giám đốc.
- Liên hệ, tiếp đón đối tác, chuẩn bị tham gia chuyến đi công tác cùng Tổng Giám đốc (khi có phân công).
- Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.