Thông tin tổng quan
Số lượng
2
Ngày hết hạn:
31/05/2022
Mức lương:
thỏa thuận
Nơi làm việc::
144-146-148 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1. Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng tuyển

Trợ Lý Giám Đốc Tiếng Anh

Ngày đăng: 24/02/2022

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Tổng Giám đốc.

- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng ban, xin ý kiến trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

- Phối hợp với các phòng ban và bộ phận để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.

- Truyền đạt thông tin, nhận thông tin phản hồi, cầu nối liên hệ của Tổng Giám đốc tới các phòng, bộ phận, Công ty trực thuộc, Công ty liên kết.

- Tiếp nhận, đăng ký lịch làm việc của Tổng Giám đốc.

- Thông dịch cho Tổng Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với các cơ quan chức năng.

- Tham gia lập kế hoạch, chương trình, tổ chức, phiên dịch hội nghị, hội thảo, họp Hội nghị, họp giao ban và tổng kết, họp Đại hội cổ đông.

- Ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

- Biên dịch và soạn thảo các tài liệu văn bản bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt theo yêu cầu và lưu trữ các tài liệu của Tổng Giám đốc.

- Phối hợp với phòng Hành chính nhân sự trong việc thực hiện các chỉ thị của Tổng Giám đốc.

- Liên hệ các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đối tác trong và ngoài nước về các vấn đề có liên quan.

- Các công việc khác theo sự phân công điều động của Tổng Giám đốc.