Thông tin tổng quan
Số lượng
2
Ngày hết hạn:
31/05/2022
Mức lương:
thỏa thuận
Nơi làm việc::
144-146-148 Lê Lai, Bến Thành. Quận 1
Ứng tuyển

Kế Toán Tổng Hợp

Ngày đăng: 24/02/2022

1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh;
3. Kiếm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. 
4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết; 
5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế;
6. Theo dõi và quản lý công nợ. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
7. Theo dõi các khoản đầu tư vào các đơn vị thành viên và dự án;  
8. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.  
9. In sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định; 
10. Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm; Báo cáo thống kê và các báo cáo giải trình chi tiết
11. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán; 
12. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê
13. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo; 
14. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
15. Cung cấp số liệu cho Kế toán trưởng để trình Ban Tổng Giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;
16. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng Kế toán;  
17. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định và Pháp luật;
18. Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Kế toán trưởng.