Báo cáo dự thảo nghị quyết 03-10-2016, vui lòng lấy file tại đây
Giấy ủy quyền 03-10-2016, vui lòng lấy file tại đây
Phiếu biểu quyết 03-10-2016, vui lòng lấy file tại đây
Thẻ biểu quyết 03-10-2016, vui lòng lấy file tại đây
Báo cáo chương trình 03-10-2016, vui lòng lấy file tại đây
Thông báo 03-10-2016, vui lòng lấy file tại đây
Thông báo mời họp 03-10-2016, vui lòng lấy file tại đây