Báo cáo tài chính quí 1-2015, vui lòng lấy file tại đây

Thuyết minh báo cáo tài chính quí 1-2015, vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo tài chính quý 2-2015, vui lòng lấy file tại đây

Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2-2015, lấy file tại đây

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015, lấy file tại đây

Thuyết minh báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015, lấy file tại đây