CÔNG TY CỔ PHẦN PGT JAPAN
Trụ sở chính: 1-22-3, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản
Ngày thành lập công ty: Ngày 20 tháng 06 năm 2018
Lĩnh vực kinh doanh
1. Nghiệp vụ hỗ trợ có liên quan đến việc đầu tư ra nước ngoài và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
2. Nghiệp vụ tư vấn
3. Nghiệp vụ đầu tư có liên quan đến nghiệp vụ tư vấn và môi giới, hòa giải có liên quan đến M&A.
4. Thực hiện điều tra, lên kế hoạch và điều hành có liên quan đến việc phát triển khu vực và du lịch.
5. Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin có liên quan đến việc lên kế hoạch, phát triển, kinh doanh, cho thuê và quản lý bất động sản và tương đương.
6. Nghiệp vụ tư vấn có liên quan đến việc áp dụng và đầu tư vào chứng khoán có giá (cổ phiếu), ngoại hối, các sản phẩm tài chính, bất động sản và giao dịch hàng hóa.
7. Nghiệp vụ cố vấn có liên quan đến tiền ảo.
8. Nghiệp vụ có liên quan đến nghiệp vụ làm đại lý bảo hiểm tổn thất và việc chào mua bảo hiểm nhân thọ.
9. Kinh doanh tất cả các ngành nghề khác có liên quan đến những lĩnh vực nói trên.