Nghị quyết về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây

Nghị quyết số 14 Hội Đồng Quản trị

Xin vui lòng lấy file tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty lấy tại đây

Chủ tịch HĐQT: Kakazu Shogo và các thành viên: Ryotaro Ohtake; Shimabukuro Yoshihiko; Takuto Kudo; Phạm Thị Thoa.

Ban kiểm soát gồm: Takayuki Jitsuhara - Trưởng Ban kiểm soát; Lê Quốc Duy - Thành viên; Trương Quang Trung  - Thành viên.

CỔ ĐÔNG khác