Nghị quyết HĐQT số 11/2021 ngày 24/07/2021

Vui lòng xem file tại đây.

Đính chính Nghị quyết HĐQT số 10/2021 ngày 02/07/2021

Vui lòng xem file tại đây.

Nghị quyết HĐQT số 10/2021 ngày 02/07/2021

Vui lòng xem file tại đây.

Nghị quyết HĐQT số 01/2021 ngày 23/02/2021

Vui lòng xem file tại đây.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết HĐQT ngày 07/5/2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết về gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết về các vấn đề liên quan hoạt động của Công ty theo cuộc họp HĐQT ngày 15/04/2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây

Nghị quyết số 14 Hội Đồng Quản trị

Xin vui lòng lấy file tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty lấy tại đây

Chủ tịch HĐQT: Kakazu Shogo và các thành viên: Ryotaro Ohtake; Shimabukuro Yoshihiko; Takuto Kudo; Phạm Thị Thoa.

Ban kiểm soát gồm: Takayuki Jitsuhara - Trưởng Ban kiểm soát; Lê Quốc Duy - Thành viên; Trương Quang Trung  - Thành viên.

Cổ đông khác