Nghị quyết số 14 Hội Đồng Quản trị

Xin vui lòng lấy file tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty lấy tại đây

Chủ tịch HĐQT: Kakazu Shogo và các thành viên: Ryotaro Ohtake; Shimabukuro Yoshihiko; Takuto Kudo; Phạm Thị Thoa.

Ban kiểm soát gồm: Takayuki Jitsuhara - Trưởng Ban kiểm soát; Lê Quốc Duy - Thành viên; Trương Quang Trung  - Thành viên.

CỔ ĐÔNG khác