Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 2021

Vui lòng xem file đính kèm

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 2021

Vui lòng xem file đính kèm.

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2020

Vui lòng xem file đính kèm.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Vui lòng xem file đính kèm.

Báo cáo tài chính riêng năm 2020

Vui lòng xem file đính kèm.

Báo cáo quản trị bán niên 2020.

Vui lòng xem file đính kèm.

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 4 2020.

Vui lòng xem file đính kèm.

Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2020.

Vui lòng xem file đính kèm.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2020.

Vui lòng xem file đính kèm.

Báo cáo thường niên năm 2019

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán 2019

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Báo cáo tài chính Riêng đã kiểm toán 2019

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Báo cáo tài chính Hợp nhất Qúy 2/2019

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo tài chính Riêng Qúy 2/2019

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo thường niên 2018

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo độc lập bán niên 2016

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo tài chính quý 02/2016 (PGT Holdings)

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 02/2016

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo thường niên 2015

Xin vui lòng lấy file tại đây