Báo cáo thường niên năm 2019

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán 2019

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Báo cáo tài chính Riêng đã kiểm toán 2019

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Báo cáo tài chính Hợp nhất Qúy 2/2019

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo tài chính Riêng Qúy 2/2019

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo thường niên 2018

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo độc lập bán niên 2016

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo tài chính quý 02/2016 (PGT Holdings)

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 02/2016

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo thường niên 2015

Xin vui lòng lấy file tại đây