Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 07/2021.

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử  tại đây.

Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12/01/2021.

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2020.

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 05/01/2021.

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2020.

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Ngày đăng ký cuối cùng ngày 17/10/2020.

Vui lòng lấy file tại đây.

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Công văn Sở kế hoạch và đầu tư về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Tài liệu cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết về tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 

Xin vui lòng lấy file tại đây.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2019

Xin vui lòng lấy file tại đây

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018

Xin vui lòng lấy file tại đây

Biên bản kiểm phiếu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016

Xin vui lòng lấy file tại đây

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016

Xin vui lòng lấy file tại đây

Thay đổi nhân sự Ban Kiểm Soát

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết

Xin vui lòng lấy file tại đây

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ

Xin vui lòng lấy file tại đây

Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán

Xin vui lòng lấy file tại đây

Gia hạn thời gian công bố báo cáo thông tin

Xin vui lòng lấy file tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ

Xin vui lòng lấy file tại đây

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu

Xin vui lòng lấy file tại đây

Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại CP thành CP quỹ

Xin vui lòng lấy file tại đây

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ

Xin vui lòng lấy file tại đây

Bảng cung cấp thông tin

Xin vui lòng lấy file tại đây

Giấy đề nghị thay đổi thông tin

Xin vui lòng lấy file tại đây

Giấy ủy quyền cung cấp thông tin

Xin vui lòng lấy file tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của cổ đông

Xin vui lòng lấy file tại đây

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ

Xin vui lòng lấy file tại đây