Ông Kakazu Shogo _ Tổng Giám Đốc kiêm Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

- 01/2011: Tiến vào thị trường Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chuổi hệ thống 7 khách sạn tại thành phố HCM

- 10/2014 : Được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc tại công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist (Mã chứng khoán STT: Niêm yết tại sàn thành phố Hồ Chí Minh)

- 03/2015 : Thành công mua lại cổ phần của công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist và trở thành cổ đông lớn 

- 06/2015 : Thành công mua lại cổ phần của công ty cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex và trở thành cổ đông lớn.

- 01/2016 : Được bổ nhiệm làm đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần PGT Holdings

- 10/2016: Được bổ nhiệm làm đại sứ của Okinawa

- 08/2018 : Được bổ nhiệm làm đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc BMF Microfinance 

Ông Ryotaro Ohtake_Chủ tịch Hội đồng quản trị

- 2010 – Hiện tại : Tổng giám đốc của công ty ALL CORPORATION Inc

- 2011 – Hiện tại : Tổng giám đốc của công ty DAITOMI Inc

- 2014 – Hiện tại : Được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist (Mã chứng khoán STT: Niêm yết tại sàn thành phố Hồ Chí Minh)

- 2015 –  31/07/2020 Được bổ nhiệm làm Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần PGT Holdings

- 2020 – Hiện tại : Chủ tịch Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần PGT Holdings.

Giới thiệu khác